Liz Black

Mischievous Mold, Parabiosis,  Chongqing Changjiang Contemporary Art Museum,  Chongqing China.